Heading
Viisi periaatetta – The Five Principles

Tapamme harjoittaa liiketoimintaa pohjautuu viiteen periaatteeseen (The Five Principles). Selkeät suuntaviivat ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, sillä Marsilla on 115 000 kanssalaista 80 maassa ympäri maailman. Liiketoimintamme ja maapallon tulevaisuus pitkällä aikavälillä edellyttää, että otamme kantaa ja tartumme toimeen rohkeasti. Siksi pyrimmekin aina tilaisuuden tullen vaikuttamaan tähän alati muuttuvaan maailmaan myönteisellä tavalla soveltamalla viittä periaatettamme, joiden ansiosta olemme aina erottuneet kilpailijoistamme.  

Teemme kaikki päätökset viiden periaatteen ohjaamina. Tämä tarkoittaa seuraavaa:  

  • Olemme sitoutuneet työmme ja yhteiskunnallisen toimintamme korkeaan laatuun.  
  • Tiedostamme vastuullisuutemme ja velvollisuutemme välittömään toimintaan (yksilöinä ja yhtiönä).  
  • Päätöksentekomme perustuu molemminpuolisuuteen, jolloin ratkaisut hyödyttävät sekä sidosryhmiämme että meitä.  
  • Pyrimme mahdollisimman suureen  tehokkuuteen resurssiemme hyödyntämisessä.  
  • Meillä on taloudellinen vapaus tehdä omat päätöksemme ilman että ulkopuoliset vaikuttimet ohjaavat meitä. 

Tiedämme, että toimintatavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse toiminta. Se, mitä teemme, auttaa rakentamaan parempaa maailmaa tuleville sukupolville.

The Five Principles: Quality
Kuluttajan etu on ohjenuoramme, laadukkuus on työtämme ja vastine rahalle on tavoitteemme.

MARS-HISTORIA
Miten meistä tuli osa ihmisten päivittäistä elämää?

Mars alkoi kukoistaa pahimpaan lama-aikaan, ja se on vahvan kilpailun keskellä kasvanut nykyisiin mittoihinsa kuluttajien miljardien vuosittaisten ostosten siivittämänä. Nämä ostokset ovat usein pienimpiä, joita kuluttajat tekevät, mutta niistä on syntynyt maailmanlaajuinen kasvumme. Miten olemme onnistuneet tässä? Miten voimme jatkaa tätä menestystä?

MARS-TARKOITUS
Kuluttajan etu on ohjenuoramme

Emme voi vaikuttaa miljoonien kuluttajien valintoihin ennen kuin olemme vakuuttaneet ensimmäisen henkilön siitä, että tuotemerkkimme on oikea valinta. Jokainen yksittäinen myyntitapahtuma on yhtä tärkeä. Jos unohdamme tämän, riskinä on menneeseen menestykseen tuudittautuminen ja tulevaisuuden laiminlyönti. Yrityksemme tulevaisuus riippuu täysin kuluttajista, joten meidän on herkeämättä pyrittävä ymmärtämään heidän tarpeitaan. Siten voimme luoda kestäviä suhteita kuluttajiin tuotteilla ja tuotemerkeillä, jotka menestyvät tänään ja pystyvät myös mukautumaan tulevaisuuden muuttuviin kulttuureihin ja elämäntapoihin.

MARS-INTOHIMO
Laadukkuus on työtämme

Tavoittelemme parasta mahdollista laatua kaikessa, mitä teemme. Laadukkuus on toimintamme tinkimätön ohjenuora, ja se syntyy intohimostamme ja ylpeydestämme Mars-yhteisön jäseninä. Laadukas työ on laadukkaiden tuotemerkkien tärkein ainesosa, ja sen kautta olemme luoneet korkealuokkaisiin tuotteisiin perustuvan maineemme.

TUOTEMERKKIMME
Laadukkaat tuotemerkit tuovat ainutlaatuisia etuja

Pysymällä lähellä asiakkaita olemme oppineet, että tietyt seikat saavat heidät ostamaan tuotteitamme kerrasta toiseen. Laadukkaat tuotteet ja palvelut, jatkuva standardien noudattaminen ja mahdollisimman pieni ympäristökuormitus ovat aina olleet menestyksemme perusta. Muutkin kehuvat tuotteidensa laadulla, mutta vain harvat ovat yhtä sitoutuneita tarjoamaan vain parasta ja nostamaan rimaa jatkuvasti uusien innovaatioiden avulla.

MARS-STANDARDIT
Vastinetta rahalle

Laadun lisäksi meidän on tarjottava vastinetta rahalle. Kehittäessämme muuttuviin makuihin sopivia innovatiivisia tuotteita ja palveluja haasteena on hyvän hinta-laatusuhteen säilyttäminen. Kun paras mahdollinen laatu kohtaa parhaan mahdollisen hinnan, kuluttajat saavat parhaiten tarpeisiinsa sopivan tuotteen.

The Five Principles: Responsibility
Yksilöinä vaadimme vankkumatonta vastuullisuutta itseltämme, kanssalaisina tuemme toistemme vastuunkantoa.

MARS-ROOLI
Näin syntyy yrityskulttuurimme

Olemme valinneet eri tien kuin yritykset, joissa useat johtotasot häivyttävät henkilökohtaista vastuuta. Kaikkien kanssalaisten on otettava suora tulosvastuu, toimittava aloitteellisesti, käytettävä harkintakykyään ja tehtävä tarvittavia päätöksiä. Rekrytoimme moitteettomia ja tehtäviin sopivia henkilöitä ja luotamme heihin, ja vastaavasti edellytämme, että kanssalaisemme ottavat vastuun korkeiden standardien ylläpitämisestä.

MARS-LUOTTAMUS
Kanssalaisten merkitys

Yrityksemme on monitahoinen, ja sen tuotemerkit, liiketoiminta ja toiminnot sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Miten voisimmekaan menestyä, jos kaikki päätökset tehtäisiin keskusjohtoisesti? Annamme siis kanssalaisille vapauden ottaa täysi vastuu erinomaisista tuloksista omilla vastuualueillaan. Vastaavasti kunnioitamme ja tuemme kanssalaisia, ja palkitsemme heitä reilusti hyvästä suorituksesta. Annamme tunnustusta menestyksestä ja huomioimme kanssalaiset, jotka osoittavat erityistä ahkeruutta. Rohkaisemme kanssalaisia myös kehittämään kykyjään niin pitkälle kuin mahdollista, jotta he voivat ottaa vaativampia tehtäviä hoidettavakseen.

MARS-ODOTUKSET
Tiimityö ja yksiköiden vastuut

Siinä missä kanssalaisten on pystyttävä jakamaan tiettyjä työtehtäviä työskennellessämme yhteisten tavoitteiden eteen, myös yksiköiden on tehtävä keskenään yhteistyötä laajempien liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka kukin yksikkö on täysin vastuussa oman tehtävänsä suorittamisesta, yksiköt ja osastot ovat myös toisistaan riippuvaisia, ja niiden on pystyttävä toimimaan yhdessä. Tarvitsemme toisiamme, joten meidän on pidettävä toisemme ajan tasalla tavoitteistamme, suunnitelmistamme, toimistamme ja tarpeistamme, ja ratkaistava kiistakysymykset reilusti.

MARS-HENKI
Kanssalaisten vastuut ja edut

Vastuullisuuden periaate pätee kaikilla Mars-organisaation tasoilla – siihen kuuluu niin kanssalaisten velvollisuus toimia rehellisesti ja vilpittömästi kuin yrityksen eettinen vastuu yhteisöistä ja ympäristöstä. Arvostamme kaikkien panosta, joten kohtelemme kaikkia kanssalaisia reilusti ja tasavertaisesti, vältämme epätasa-arvoisia etuoikeuksia ja kiellämme kaikenlaisen epäkunnioittavan käytöksen. Tähän perustuu vaalimamme kanssalaisuuden henki yrityksessämme. Se pätee kaikkiin iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai uskonnosta riippumatta. Siksi meidän on myös rohkeasti puututtava asiaan, jos joku kanssalaisistamme ei käyttäydy arvojemme mukaisesti. Uskomme, että jos sanamme ja tekomme ovat periaatteidemme mukaisia, saavutamme tavoittelemamme tulokset.

The Five Principles: Mutuality
Yhteinen etu on jaettu etu, ja jaettu etu kestää pitkään.

MARS-LIIKESUHTEET
Miksi molemminpuolisuus hyödyttää kaikkia

Liikesuhteidemme arvon mittari on se, kuinka paljon ne luovat molemminpuolisia hyötyjä. Nämä hyödyt voivat olla monenlaisia, eivätkä ne siis välttämättä ole pelkästään taloudellisia. Vaikka pyrimme aina varmistamaan mahdollisimman hyvän kilpailukyvyn, se ei saa koskaan tapahtua muiden taloudellisella tai muunlaisella kustannuksella. Molemminpuolisuuden periaate on ollut luotettava ohjenuora, jonka avulla olemme luoneet toimivia liikesuhteita uusilla alueilla ja uusissa kulttuureissa. Se on mahdollistanut yrityksemme vastuullisen toiminnan sekä auttanut pienentämään ympäristöjalanjälkeämme ja käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja säästävästi.

YHTEINEN MARS-TAVOITE
Molemminpuolisia etuja

Menestyksemme riippuu täysin yhteistyösuhteidemme vahvuudesta – kuluttajien, kanssalaisten, toimittajien, jälleenmyyjien ja yhteisöjemme kanssa. Saavuttaaksemme parhaat tulokset meidän on ylläpidettävä näitä suhteita huomioimalla muita ja palkitsemalla hyvästä työstä.

MARS-LUPAUS
Molemminpuolisuuden periaate: kuluttajiamme varten

Uskomme vankkumattomasti laatuun ja arvoon. Liiketoimintapaineista riippumatta tekojemme ja päätöstemme on heijastettava sitä perustotuutta, että laatu ja arvo luovat tukea ja menestystä. Menestys, jonka tavoittelussa tämä on unohdettu, jää lyhytikäiseksi.

MARS-PALKINTO
Molemminpuolisuuden periaate: kanssalaisiamme, yksiköitämme ja osakkeenomistajiamme varten

Molemminpuolisuuden periaate koskee tasapuolisesti kaikkia liiketoimintamme osia. Kunnioitamme kanssalaisiamme yksilöinä, arvostamme heidän lahjakkuuttaan ja kykyjään, ja palkitsemme heidän hyvän työnsä reilusti. Tiedostamme, että kaikilla on elämäntilanteesta riippuen erilaisia tarpeita, joten hyväksymme sen, että kanssalaisemme voivat tehdä erilaisia työtä ja uraa koskevia valintoja löytääkseen oikeanlaisen tasapainon työelämässä. Yksiköt tekevät töitä koko yrityksen eteen ja saavat vastineeksi tukea ja resursseja. Osakkeenomistajat saavat tunnustuksena sitoutumisestaan hyvän tuoton sijoituksilleen.

MARS-LUPAUS
Molemminpuolisuuden periaate: toimittajiamme ja yhteisöjämme varten

Neuvotellessamme toimittajien ja jälleenmyyjien kanssa meidän on vältettävä ehtoja, jotka ovat haitaksi heidän liiketoiminnalleen, mutta samalla pyrittävä saamaan parasta mahdollista tavaraa ja palvelua. Molemminpuolisuuden periaate velvoittaa meitä myös kunnioittamaan ympäristöä ja kehittämään mahdollisimman kestäviä keinoja tavoitteidemme saavuttamiseksi. Pyrimme tuomaan hyötyä paikallisille ja kansallisille yhteisöillemme sekä lisäämään niiden vaurautta ja parantamaan elämänlaatua samalla kun itse hyödymme kumppanuudestamme.

MARS-STANDARDIT
Yritysvastuu

Sitoutumisemme molemminpuolisuuteen on aina taannut, että suhtaudumme yritysvastuuseen erittäin vakavasti. Se on ollut yritysjohtomme eettisyyden perusta ja auttanut meitä toimimaan reilusti kaikkialla, missä meillä on liiketoimintaa. Luottamus, kunnioitus ja rehellisyys yrityksen sekä sen kanssalaisten ja kuluttajien välillä pohjaa tähän molemminpuolisuuden periaatteeseen.

The Five Principles: Efficiency
Käytämme resursseja mahdollisimman tehokkaasti, emme tuhlaa mitään ja teemme vain sitä, minkä osaamme parhaiten.

MARS-LIIKESUHTEET
Käytännön tehokkuutta

Miten pystymme pitämään kiinni periaatteistamme, jakamaan menestyksemme hedelmiä ja tarjoamaan erinomaista vastinetta rahalle? Vahvuutemme perustuu tehokkuuteen, eli siihen, että pystymme keskittämään kaikki resurssimme – fyysiset, taloudelliset ja inhimilliset – tuottavuuden parantamiseen. Tästä lähestymistavasta on hyötyä sekä omalle liiketoiminnallemme että muulle maailmalle. Sen ansiosta saamme aikaan huippulaatuisia tuotteita ja palveluja mahdollisimman edullisesti ja kuluttaen mahdollisimman vähän resursseja. Pyrimme myös hallitsemaan kaikkea liiketoimintaamme mahdollisimman tehokkailla päätöksentekoprosesseilla.

MARS-LÄHESTYMISTAPA
Kokonaispääoman tuotto

Marsilla on muista suuryrityksistä poikkeava liiketoimintafilosofia, ja se on menestyksemme keskeinen syy. Lähestymistapamme painottaa kokonaispääoman tuottoa sekä ensisijaisena taloudellisena mittarina että kasvun vauhdittajana. Minimoimalla varallisuutemme voimme tarjota kuluttajille erinomaista vastinetta rahalle ja samalla pysyä hyvässä taloudellisessa kunnossa kilpailijoitamme alhaisemmilla voitoilla. Tämä vapauttaa entisestään varoja kasvun kehittämiseen.

MARS-JÄRJESTELMÄ
Korkea tuottavuus ja alhaiset kulut

Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan tuottavuutta ja alentamaan kuluja yksiköissämme. Toimistomme ovat rakenteeltaan avoimia, jotta kommunikaatio on mutkatonta ja kanssalaisten kokemus ja tietotaito ovat helposti jaettavissa. Tehtaamme ovat siistejä ja hyvässä järjestyksessä, ja ne on suunniteltu yksinkertaisiksi. Tavoittelemme jatkuvaa innovaatiota – etsimme uusia prosesseja, teknologioita ja työtapoja, joilla voimme parantaa tuotantomääriä, vähentää jätettä, minimoida ympäristökuormituksen ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla maailmanlaajuista osaamistamme.

MARS-KOKEMUS
Uusia mahdollisuuksia

Minkä tahansa liiketoiminnan harjoittaminen on monimutkaista, ja kaltaisemme yrityksen menestykseen vaaditaan paljon kokemusta ja tietotaitoa. Siksi harkitsemme tarkkaan ennen kuin ryhdymme toimiin, joissa meillä ei välttämättä ole kattavaa asiantuntemusta. Kun aloitamme uusia toimintoja, kokonaispääoman tuottoon perustuva käytäntömme auttaa tekemään niistä mahdollisimman nopeasti tehokkaita ja tuottavia.

MARS-VISIO
Tavoitteena tehokkuus

Tehokkuus on yhteinen tavoitteemme. Se vaatii jatkuvaa, avointa kommunikaatiota, ja se ohjaa sitä, miten työskentelemme yksilöinä ja organisaationa. Yksinkertaiset yritysrakenteet, pienet henkilöstömäärät ja osaavien kanssalaisten vastuulliset työtehtävät ovat kaikki esimerkkejä tehokkuusperiaatteen toiminnasta käytännössä.

The Five Principles: Freedom
Tarvitsemme vapautta tulevaisuuden rakentamiseen ja tuottoa vapaana pysymiseen.

MARS-RAKENNE
Miksi vapautemme on tärkeää

Mars on yksi maailman suurimmista yksityisomistuksessa olevista yrityksistä, ja tämä on tietoinen valinta. Monet yritykset aloittivat toimintansa samoin kuin Mars, mutta kasvaessaan ja tarvitessaan lisää varoja ne myivät osuuksia tai ottivat velkaa liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Ne antoivat pois osan vapaudestaan laajentaakseen kasvuaan. Me taas uskomme, että kasvua ja varallisuutta voi rakentaa toisellakin tavalla.

MARS-STRATEGIA
Tuoton merkitys

Marsin vapaus riippuu liikevoitosta. Koska Mars on tuottava, rahavirtoja luova yritys, meidän ei tarvitse lainata rahaa siinä määrin, että menettäisimme päätäntävaltaamme. Niin kauan kuin Mars pysyy vapaana, hyvinvointimme voidaan asettaa muiden taloudellisten seikkojen edelle. Tämän ansiosta voimme jatkaa liiketoimintamme kehittämistä ja työmme käyttämistä hyviin päämääriin. Jokaisen kanssalaisen on sitouduttava Marsiin samoin kuin Marsin perhe on sitoutunut: tuoden periaatteidemme kautta hyötyä kaikille sekä yrityksemme sisällä että sen ulkopuolella. Siksi sijoitamme joka vuosi merkittävän osan liikevoitostamme uudelleen. Siten saamme varoja, joilla voimme rakentaa ja uudistaa tehtaita, laajentaa uusille markkinoille, investoida tutkimus- ja kehitystyöhön, luoda innovaatioita ja kehittää toimintatapojamme, ostaa uutta liiketoimintaa ja luoda strategisia kumppanuuksia – ja säilyttää näin kilpailukykymme.

MARS-SUUNNITELMA
Kasvu ja tulevaisuus

Niin kauan kuin teemme tarpeeksi voittoa, voimme harjoittaa liiketoimintaa juuri niin kuin parhaaksi katsomme. Marsin kasvaessa harkitsemme laajentumissuunnitelmia tarkkaan, ja lähdemme mukaan vain sellaiseen liiketoimintaan ja sellaisille markkinoille, joilla voimme todella menestyä.

MARS-TOIMINTARAKENNE
Yksityisomistus

Marsin vapaus perustuu yksityisomistukseen. Tämä vapaus edellyttää sitä, että niin kanssalaiset kuin yksikötkin käyttävät sitä vastuullisesti. Toimintamallimme mahdollistaa sen, että yrityksemme pysyy vapaana ja antaa kanssalaisille vapauden toimia sekä luoda innovaatioita ja kasvua samalla kun työskentelemme yhteisten tavoitteidemme eteen. Näin syntyy inspiroiva työympäristö. Yksityisomistuksen, yhteisen tarkoituksen ja korkeiden eettisten standardien ansiosta voimme laajentaa ketterästi uusille aloille, vastata rohkeasti kilpailuun ja ottaa tarpeen mukaan riskejä. Ennen kaikkea yksityisomistus antaa vapauden suunnitella asioita pitkällä tähtäimellä, kun teemme investointeja, rakennamme liiketoimintaa ja huolehdimme kanssalaistemme hyvinvoinnista. Tämä henki on se, mikä on alusta asti motivoinut Marsia. Yhteisellä panoksellamme voimme säilyttää sen ohjenuoranamme myös jatkossa.