Eyebrow
Kaakaota sukupolvesta toiseen
Heading
Huomisen kaakaota pelastamassa
Subheading
Investoimme yli miljardi dollaria kaakaon kestävän toimitusketjun luomiseen.

Suklaastamme on nautittu ympäri maailman jo yli 100 vuoden ajan. Ymmärrämme kuitenkin, että kestävä kaakaontuotanto on ensisijaisen tärkeää, jotta voimme jatkaa suklaan toimittamista myös tuleville sukupolville. 

Osana Kestävän kehityksen yleissuunnitelmaamme – jonka tavoitteena on varmistaa terve planeetta ja edistää ihmisten menestystä ja hyvinvointia – tarkastelemme syvällisesti kaikkia liiketoimintamme osa-alueita ja tuotteissa käytettyjen ainesosien viljely- ja sadonkorjuutapoja. Tarkastelussa tutkitaan tietenkin myös muun muassa tuotemerkeillemme M&M’s®, Twix®, Dove® ja Snickers® toimitetun kaakon tuotanto.

Valitettavasti nykyinen kaakaon tuotantoketju ei täytä kunnianhimoisten tavoitteidemme vaatimuksia. Me Marsilla olemme valmiita uuteen lähestymistapaan, joka avaa ovet kaakaonviljelijöiden ja heidän perheidensä ja yhteisöjensä kukoistavaan hyvinvointiin. Kaakaota sukupolvesta toiseen on meidän panoksemme, ja haluamme muidenkin osallistuvan tehokkaiden, skaalattavien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittelyyn. Tuemme Kaakaota sukupolvesta toiseen -strategiaa seuraavien 10 vuoden ajan yli miljardin dollarin investoinnilla. Lisäksi sitoudumme kahteen toiminnan pilariin, joiden avulla tehostamme nykyisiä pyrkimyksiämme kasvattaa pienviljelijöiden tuloja, suojella lapsia ja varjella metsiä. Työstämme edelleen myös modernia, tulevaisuuteen kantavaa kestävän kaakaonviljelyn mallia.


Kaakaota sukupolvesta toiseen 

Viime vuonna julkaisimme Marsin Kestävän kehityksen yleissuunnitelman, jolla sitouduimme ihmisiä ja koko planeettaa hyödyntäviin kokonaisvaltaisiin muutoksiin maailmanlaajuisessa liiketoiminnassamme. Suunnitelman myötä olemme arvioineet uudelleen kaakaota koskevan kestävyysstrategiamme perustavanlaatuisesti. 

Vuosien mittaan olemme edistyneet kaakaoalan yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten haasteiden ratkaisussa. Lähes 180 000 viljelijää on nyt sertifioitu, ja ohjelmaan osallistuvien maatilojen keskimääräinen sato on kasvanut.

Oman ja koko alan edistyksen hitaus aiheuttaa meissä kuitenkin kärsimättömyyttä. Edistyksestä huolimatta maanviljelijät eivät koe, että heidän tulonsa tai elinolonsa paranevat riittävän nopeasti. Lapset työskentelevät edelleen vaarallisissa olosuhteissa, eikä kaikille lapsille ole saatavilla turvallista ja laadukasta koulutusta. Kaakaon tuotantoketjussa ilmenee edelleen metsäkatoa, ja viljelyä harjoitetaan metsänsuojelualueilla. Yritysten ja hallitusten on löydettävä uusia toiminta- ja ajattelumalleja, jotta kaakaota viljelevät perheet voivat menestyä tulevaisuudessa.

Kaakaota sukupolvesta toiseen on meidän panoksemme. Sitoudumme kahteen toiminnan pilariin: vastuullista kaakaota tänään ja kestävää kaakaota huomenna. Samalla kutsumme muut osallistumaan tehokkaiden, skaalattavien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittelyyn.

Vastuullista kaakaota tänään

Kaakaota sukupolvesta toiseen -ohjelman ensimmäinen pilari on Vastuullista kaakaota tänään. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaikki kaakaomme kaikkialla maailmassa on kestävällä tavalla hankittua ja täysin jäljitettävissä vuoteen 2025 mennessä.

Tämän pilarin tavoitteet ylittävät nykyiset sertifiointistandardit ja -käytännöt. Sen myötä sitoudumme toteuttamaan toimia kolmella painopistealueella ja laitamme kaakonviljelijät, yhteisöt ja ympäristön ponnisteluissa ensisijalle.

Lasten suojelu

 

Liian monet lapset työskentelevät kaakaoalalla vaarallisissa olosuhteissa. Varhaiset tulokset viittaavat siihen, että lapsityövoiman käyttöä valvovat ja oikaisevat CLMRS-ohjelmat (Child Labor Monitoring and Remediation Systems) voivat potentiaalisesti puolittaa lasten osallistumisen vaarallisiin töihin ohjelmaan osallistuvissa perheissä. Tehostamme CLMRS-ohjelman toteuttamista Vastuullista kaakaota tänään -toimitusketjussa tekemällä yhteistyötä niin toimittajien kuin sertifioijien kanssa ja jatkamme koulutustason parantamista kaakaonviljelijöiden yhteisöissä keskittymällä laadukkaiden koulujen saatavuuteen. On erittäin tärkeää, että kaakaoyhteisöjen lapsilla on turvallinen vaihtoehto työn tekemiselle ja mahdollisuus menestyä.
 

 

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä maailmanlaajuinen kaakaontoimitusketju ei enää aiheuta metsäkatoa. Marsin viime vuonna julkaistun Kaakaota sukupolvesta toiseen -suunnitelman tukemassa kunnianhimoisessa tavoitteessa tiedostetaan, että metsien hävittäminen on lopetettava kokonaan. Nykyisillä viljelmillä on kasvatettava enemmän kaakaota ja jäljellä olevat metsät jätettävä rauhaan. Marsille kaakaota toimittavien ja Vastuullista kaakaota tänään -ohjelmaan osallistuvien maatilojen on toimitettava satelliittipaikannukseen pohjautuva GPS-sijainti. Siten varmistamme, että kaakaota ei viljellä metsänsuojelualueella. Olemme luvanneet, että toimintamme on läpinäkyvää. Sen vuoksi ilmoitamme aina kaakaon alkuperämaan, Marsin nykyiset Tier 1 -toimittajat ja Tier 2 -viljelijäryhmien ja Tier 3 -viljelijöiden jäljitettävyyden edistymisen. Lisäksi osallistumme kaakao- ja metsäaloitteeseen julkistamalla yksityiskohtaiset Norsunluurannikkoa ja Ghanaa koskevat toimintasuunnitelmamme. Näissä maissa kasvatetaan yli 65 % maailman kaakaosta. Vuonna 2020 julkaisemme toimintasuunnitelmat Indonesiaa, Brasiliaa ja Kamerunia varten ja saamme päätökseen Ecuadorin riskiarvioinnin. Siten tiedämme, minne toimet on keskitettävä. 

 

 

Tavoitteenamme on lisätä viljelijöiden kaakaosta saamia tuloja. Ensimmäisessä, perustan luovassa vaiheessa varmistamme yhteistyössä kumppanien kanssa, että vastuullisella tavalla tuotetusta kaakaosta maksettujen palkkioiden malli uudistetaan ja viljelijöille taataan suurempi osuus palkkiosta. Yhteistyössä muiden kanssa tutkimme ja edistämme myös muita alakohtaisia muutoksia ja kumppanuuksia, joiden avulla viljelijöiden tuloja voidaan kasvattaa.
 

Kun tätä uutta lähestymistapaa pannaan täytäntöön, Mars ylläpitää edelleen nykyisiä Fairtrade- ja Rainforest Alliance -sertifioidun kaakaon tuotantotasoja ja jatkaa yhteistyötään molempien organisaatioiden kanssa kaakaoalan kestävyyden parantamiseksi. Annamme molemmille organisaatioille tunnustusta siitä, miten ne ovat onnistuneet järjestämään yksittäiset maanviljelijät ryhmiin ja osuuskuntiin ja tarjonneet sertifioiduille viljelijäryhmille koulutusta ja sertifikaatin käyttöönottoa tukevia hallintajärjestelmiä. Mars on sitoutunut tekemään yhteistyötä Fairtraden ja Rainforest Alliancen kanssa tarkastusten, lapsityövoiman valvonnan, jäljitettävyyden ja viljelijöille maksettavien palkkioiden parantamiseksi. Samalla kun uusia mitattavia toimia otetaan käyttöön, Mars jatkaa kaakaontoimitusketjunsa siirtämistä uusiin ja tiukempiin lähestymistapoihin.

Kestävää kaakaota huomenna

 

 

Pitkän aikavälin investointien tukeminen maatilojen kehityssuunnitelmilla: Maatilojen kehityssuunnitelmat ovat tukipaketteja, jotka räätälöidään kunkin maanviljelijätalouden tarpeiden mukaan. Uskomme, että niiden avulla kaakaon hehtaarikohtainen tuotto voidaan kaksinkertaistaa ja maanviljelijät saavat mahdollisuuden rahoitukseen.

 

 

Kotitalouksien tulojen kasvattaminen monipuolisella viljelyllä, peltometsäviljelyllä ja muilla vaihtoehtoisilla menetelmillä: Kannatamme jatkossakin monipuolisempaa viljelyä ja hyviä peltometsäviljelymalleja, joiden etuja ovat esimerkiksi sivutulot, poltto- ja rakennuspuu, ruokasadot, karjan kasvatus ja maatilan ulkopuoliset tulot.

Yhteisöjen tukeminen naisten toiminnan mikrorahoituksella: Laajennamme kyläyhteisöjen säästö- ja lainaohjelmia kaakaoyhteisöjen miehille ja naisille, jotta talouslukutaito kasvaa, kotitalouksien säästöt lisääntyvät ja naisten tuloja tuottava toiminta vahvistuu.

 

 

Kaakaon ostotavan muuttaminen viljelijöitä suosivalla tavalla: Vastuullisen kaakaon ohjelman piiriin kuuluvissa hankinnoissa siirrytään lyhytaikaisista liiketoimista pidemmän aikavälin kauppasuhteisiin kaakaon toimittajien ja viljelijöiden kanssa. Toivomme, että se parantaa investointiemme ennustettavuutta ja tehokkuutta ja hyödyttää kaakaonviljelijöitä ja heidän yhteisöjään.

Edistyksestä kertominen

Kun ponnistelemme kohti tavoitteitamme näiden kahden pilarin piirissä, kerromme työmme edistymisestä, haasteista ja opituista asioista. Teemme aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden, viranomaisten ja muiden kansalaisyhteiskunnan kumppanien kanssa ja pyrimme etsimään yhteisiä ratkaisuja ja molempia osapuolia hyödyttäviä tuloksia kaakaota viljeleville perheille. Jatkamme kilpailua edeltävää yhteistyötä muiden vertaisyritysten ja toimittajien kanssa, jotta voimme nopeuttaa jaetusta tiedosta oppimista alan foorumien kautta. Tällaisia foorumeja ovat muun muassa World Cocoa Foundation (ja sen CocoaAction-alusta) ja International Cocoa Initiative.

Tieteellinen tutkimus

Kaakaonviljelijöiden tämänhetkinen sato on vain 10 prosenttia siitä, mitä se voisi olla täydellisissä olosuhteissa ja parhailla käytännöillä. Esimerkiksi maissin tuotannossa on ylletty 60 prosenttiin teoreettisesta sadosta. Yleensä valtioiden, maatalousvirastojen tai yliopistojen rahoittama kaakaonviljelyn tutkimus on jo pitkään kärsinyt resurssien puutteesta – sekä tutkimusta että rahoitusta on aivan liian vähän. Me Marsilla uskomme, että omat tutkimustoimemme voivat auttaa meille elintärkeiden maanviljelijöiden tuottavuuden tehostamisessa ja kannustaa kaakaotutkimuksen lisärahoitukseen.

Työtä johtaa Mars-tutkimustilojen verkosto, johon kuuluvat muun muassa seuraavat maatilat:

  • Mars Center for Cocoa Science – Bahia, Brasilia: Vuonna 1982 avattu maailmanluokan tieteen ja yhteistyön keskus, joka johtaa kaakaon jalostukseen, peltometsäviljelyjärjestelmiin, lajistoltaan monimuotoisiin ympäristöihin ja maaperän kunnostamiseen liittyvää tutkimustyötämme. 
  • Hacienda La Chola – Guayaquil, Ecuador: Yksi maailman johtavista kaakaosadon ja tilanhoidon tutkimustiloista, jonka avulla Mars voi lisätä kasvitieteellistä tutkimusta ja testata opittuja asioita.
  • Mars Edge – Sulawesi, Indonesia: Mars aloitti toimintansa Indonesiassa vuonna 1996 perustamalla ensimmäisen ulkomaisen kaakaonjalostuslaitoksen Makassariin, Sulawesin saarelle. Liiketoimintaa ja tehdasta laajennettiin vuonna 2012, ja nyt siellä työskentelee yli 300 kanssalaista. Marsilla on Sulawesilla myös kaksi kaakaon tutkimuskeskusta, joissa pyritään parantamaan indonesialaisen kaakaon laatua ja tuottavuutta. Tutkimuskohteina on ylivertaisten kloonien kasvatus, integroitu tuholaistorjunta, maaperän hoito ja monipuoliset viljelymenetelmät.

    Vuodesta 2013 lähtien Mars on kouluttanut 120 kaakaotohtoria Etelä-Sulawesin neljän kaakaonkehittämiskeskuksen verkostossa. Nämä yrittäjät neuvovat ja valmentavat yhteensä 12 000 viljelijää omissa kylissään. Lisäksi Mars tekee aktiivista yhteistyötä kahdeksan ammattikoulun kanssa ja on luonut kaakaoaiheisen opetusohjelman, jolla nuoria kannustetaan kaakaon viljelyyn ja muihin kaakaoalan töihin.

Yksi suurimmista ylpeydenaiheistamme on IBM:n ja Yhdysvaltain maatalousministeriön maataloustutkimuskeskuksen kanssa tehty yhteistyö, jossa kartoitimme yhdessä kaakaon geeniperimää. Tutkijat ympäri maailman ovat kehitelleet tämän työn pohjalta kestävämpiä ja tuottavampia kaakaolajikkeita.

Lisää Mars-uutisia